Cestovný ruch v roku 2018

ŠÚ SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu 2018, ktorý sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR

Odvetvia cestovného ruchu v roku 2018 vyprodukovali v súhrne hodnotu 9,9 mld. eur. Ide o súhrn produkcie charakteristických odvetví cestovného ruchu, ktoré sú medzinárodne porovnateľné ako aj odvetví špecifických pre cestovný ruch v SR. Hrubá pridaná hodnota všetkých týchto odvetví predstavovala 4,8 mld. eur, medziročne jej hodnota vzrástla o takmer 12 %. Priama pridaná hodnota, ktorá sa viaže priamo k CR dosiahla hodnotu 1,96 mld. €

Odvetvia cestovného ruchu tvorili v roku 2018 v súhrne 2,74 % výkonu slovenskej ekonomiky, pričom podiel sektora na HDP krajiny sa medziročne nepatrne zvýšil. Priamy hrubý domáci produkt cestovného ruchu dosiahol hodnotu 2,4 mld. eur, čo predstavovalo medziročne o 10,8 % väčšiu hodnotu.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR spracovaných v rámci SATELITNÉHO ÚČTU CESTOVNÉHO RUCHU za rok 2018. Satelitný účet CR poskytuje odbornej verejnosti podrobnejšie údaje o ekonomickej výkonnosti odvetvia cestovného ruchu, jeho podiele a vplyvoch na ekonomiku krajiny.

Infografika - Satelitný účet cestovného ruchu za rok 2018

Počet zamestnaných v cestovnom ruchu rastie päť rokov

Počet osôb zamestnaných v cestovnom ruchu rastie nepretržite od roku 2013, v roku 2018 ich bolo 180,7 tisíca. Najviac ich pracovalo v stravovacích službách a v osobnej doprave. Z celkového počtu pracovníkov tvorili 85 % zamestnanci a ostatok podnikatelia. Medzinárodne porovnateľný ukazovateľ – počet pracovných miest prepočítaných na plnú pracovnú dobu (FTE) dosiahol hodnotu 177,6 tis. pracovných miest.

Výdavky v CR vzrástli o desatinu

Účastníci cestovného ruchu minuli v súhrne takmer 5,9 mld. eur (výdavky domácich a cudzincov na území SR aj výdavky občanov SR na cesty v zahraničí). Celkové výdavky medziročne vzrástli o 10,2 %.

Darilo sa najmä domácemu CR. Spomedzi troch zložiek CR najväčší objem tvorili výdavky domáceho cestovného ruchu (2,5 mld. eur). Ide o výdavky domácich návštevníkov v rámci domáceho cestovného ruchu v SR. Tieto výdavky dosiahli medziročný rast 5,7 %.

Súčasne občania SR na cestách do zahraničia (výjazdový CR) minuli na tovary a služby 1,8 mld. eur a cudzinci, čo prišli do SR (príjazdový CR) 1,6 mld. eur.

Najvyššia časť výdavkov návštevníkov na území SR (domáci aj zahraniční návštevníci) smerovala do platieb za ubytovacie a stravovacie služby (38 % výdavkov).

Tri štvrtiny ciest na Slovensku sú jednodňové návštevy

Celkový počet dovolenkových a služobných ciest v rámci domáceho, príjazdového a výjazdového CR dosiahol hodnotu 60,9 mil. ciest a medziročne vzrástol o 9,5 %. Na území Slovenska uskutočnili domáci návštevníci aj cudzinci spolu 52,6 miliónov ciest, z ktorých takmer tri štvrtiny bolo jednodňových.

Viac ako dve tretiny ciest v SR (37,3 mil.) zrealizovali domáci účastníci CR, pričom 74,8 % z nich bolo jednodňových a ostatok (9,4 mil. ciest) boli dlhšie pobyty s ubytovaním. Slovenskí návštevníci celkovo strávili v ubytovacích zariadeniach SR 32,9 mil. nocí.

Takmer 30 % ciest v SR bolo uskutočnených zahraničnými návštevníkmi, čo predstavuje 15,3 mil. ciest na Slovensku. Aj v cestovaní cudzincov dominovali jednodňové návštevy (64,4 %). Pobyty spojené s ubytovaním využilo 5,5 mil. cudzincov, ktorí strávili v SR 16,7 mil. nocí.

Cestovanie Slovákov do zahraničia

V rámci výjazdového CR zrealizovali Slováci spolu 8,3 mil. ciest do zahraničia, čo je o štvrtinu viac ako rok predtým. Dominovali viacdňové cesty (s prenocovaním), ktoré tvorili až 63,9 % z počtu ciest do zahraničia. Každá tretia cesta bola jednodňová.

Infografika - Satelitný účet cestovného ruchu za rok 2018

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020