Daň za ubytovanie

Špecifickou miestnou daňou, ktorá má výhradný dopad na cestovných ruch je daň za ubytovanie. Svojím charakterom sa radí medzi nepriamu daň, ktorá sa priamo premieta do ceny za poskytované služby ubytovacieho zariadenia a ovplyvňujú postavenie na trhu a výšku výnosov. Priamo tak ovplyvňuje ekonomické správanie subjektov.

   Predmetom dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z., je prechodné ubytovanie fyzickej osoby za úhradu v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní a sadzba dane je na osobu a prenocovanie. Musí byť v eurách a stanovenie jej výšky prenecháva zákon obci. V zákone je definovaný spôsob vyberania dane, správca dane a poverenie správcu dane, aby ustanovil potrebné detaily ohľadom tejto dane vo všeobecne záväznom nariadení obce. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie za úhradu a miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. Vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré musí obec vydať podľa § 43 zákona č. 582/2004 Z. z., musí byť určená sadzba dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadne oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia.

   Zásadné rozdiely sú vo výške sadzieb, stanovenie ktorých je vo výlučnej kompetencii samosprávy (tabuľka). Zákon neurčuje ani minimálnu, ani maximálnu sadzbu. 

Krajské mestoDaň v €Krajské mestoDaň v €
Bratislava1,70Trnava0,66/0,33
Košice1,50Banská Bystrica1,00
Prešov0,66Nitra 0,70
Žilina1,00Trenčín 1,00
Sadzba dane za ubytovanie v krajských mestách v roku 2019. Zdroj: Všeobecne záväzné nariadenia krajských miest, 2019.

Rozdiely sú aj v spôsobe vyberania tejto dane, v ohlasovacej povinnosti pri vzniku povinnosti odvádzať daň a v spôsobe kontroly plnenia daňovej povinnosti na strane platiteľa dane. Ten vedie evidenciu hostí, mesačne alebo štvrťročne v závislosti od požiadaviek obce, podáva hlásenie o vybranej dani a v stanovenom termíne daň odvádza do miestneho rozpočtu.

     Pri zavádzaní každej dane je potrebné zvážiť jej opodstatnenosť, čo v konečnom dôsledku slúži na jej presadenie a hlavne na zvýšenie akceptovateľnosti zo stany daňovníkov.

     Dôvody pre zavedenie dane za ubytovanie môžu byť nasledovné:

  • nízke administratívne náklady (málo platiteľov, jednoduchý výpočet, ľahká kontrola),
  • zavedenie je vhodné pre oblasti s vysokou koncentráciou ubytovacích zariadení,
  • väčšia frekvencia príjmov do rozpočtu ako pri daniach platených raz ročne,
  • zdroj informácii o vývoji cestovného ruchu,
  • daňový výnos flexibilne reaguje na zmeny na trhu.

     Zavedenie dane má však vplyv na ubytovacie zariadenia, ktoré ak sú významným zamestnávateľom v regióne, môžu mať výrazný vplyv na celkové zrušenie tejto dane alebo zníženie sadzby. Obranou proti takémuto vplyvu je argumentácia formou pripravenej stratégie na podporu rozvoja cestovného ruchu.