Dotácia na podporu cestovného ruchu

Okrem príjmu miestnych rozpočtov je daňové konanie pri dani za ubytovanie cenným zdrojom informácii o účastníkoch CR. Novým významný prínos tejto dane definuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.  Strop dotácie štátu pre OOCR stanovený do výšky 90 % súhrnnej výšky vybratej dane za ubytovanie u členských obcí združených v OOCR za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Pri KOCR je to 10 %.

Dotácia sa môže poskytnúť len na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácií cestovného ruchu a tou je podpora rozvoja cestovného ruchu v území ich pôsobnosti. Ide o aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, k predĺženiu ich pobytu na území pôsobnosti organizácií cestovného ruchu, čo povedie k zvýšeniu príjmov z cestovného ruchu pre dané územie a tiež pre hospodárstvo SR. Činnosť krajských organizácií cestovného ruchu a oblastných organizácií cestovného ruchu je uvedená v § 11 a § 15 zákona.

Dotácia sa naopak nemôže použiť na dodávky médií a služieb, vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie spoločných priestorov budovy, bezpečnostnú službu, kominárske služby, deratizáciu, zabezpečenie požiarnej ochrany, čistenie kanalizácie, odstraňovanie snehu a ľadu (zimná služba), čistenie komunikácií, záhradnícke služby, prevádzka parkovísk, dekorácia budovy ako aj všetky dane, poplatky a náklady vzťahujúce sa na objekt (napr. daň z nehnuteľností). Ďalšími nákladmi, sú aj náklady na opravy, servis, údržbu a opravu zariadení vrátane opravy a údržby osobných a nákladných výťahov, náklady na správu budovy a pod. V zmysle § 29 ods. 3 písm. c) si ministerstvo vyhradzuje neposkytnutie dotácie na obstaranie a prevádzku automobilu. Organizácie si môžu automobil zaobstarať z iných svojich príjmov.

Od roku 2012 do roku 2018 stúpla dotácia o viac ako 1,77 mil. eur, pričom návštevnosť o 1,65 mil. návštevníkov. Aktuálne na jedno vynaložené euro dotácie pripadá 1,07 návštevníka. Viac informácii je v tabuľke.

RokDotácia v €Návštevnosť
20123 281 3023 774 062
20143 707 5893 727 710
20164 352 2595 023 629
20185 669 9565 596 407
Výška dotácie a návštevnosti v rokoch 2012 až 2018

Zdroj: Minister dopravy a výstavby SR, 2019.